free responsive website templatesAdatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés 

A Stivinf Bt., a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Stivinf Bt. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain. Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk. A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit. Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére. 

A Stivinf Bt. adatvédelmi felelőse: Végh István László
E-mail : info@holazauto.eu 

A Stivinf Bt. elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Stivinf Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja ezen adatok biztonságát.

Kérjük olvassa el az alábbiakban részletezett leírást adatvédelmi, adatkezelési eljárásrendünkről!

2. A vállalkozás adatai 

Megnevezése : Stivinf Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Székhelye : 1144 Budapest, Kerepesi út 94. X/39. 
Adószáma : 20608129-2-42 
e-mail : info@holazauto.eu 

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Stivinf Bt. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyeket a társaság, – adott rendszer esetében szerepkörétől függően – mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a Stivinf Bt. által fejlesztett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. 

4. Fogalommeghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

5. Sütik (Cookie) használata

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, vagy az angol nyelvű eredetijének megfelelően cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.  A süti tehát egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat, célja a felhasználói állapot bevezetése a böngésző és a kiszolgáló közötti kapcsolatba. Sütik hiányában minden egyes weboldal lekérése elszigetelt esemény lenne, így például ha egy felhasználónévvel és jelszóval védett oldalra bejelentkezik a felhasználó és egy tartalmat megnéz, majd átnavigálna egy másik aloldalra, újra be kellene kérni tőle a felhasználónév/jelszó párost. A sütik célja tehát a weboldalak használatának megkönnyítése és a felhasználó munkamenetével kapcsolatos információk tárolása, de egyéb az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtésére is alkalmas. 

A Stivinf Bt. weboldalain és online szolgáltatásain belül kizárólag 1 céllal, a felhasználók személyének azonosítására nem alkalmas cookie-kat használ.

Használatot segítő sütik . Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük hogy az adott számítógép adott böngészőjén ki lépett be utoljára. Tehát megőrizhesse a belépési információkat.

A cookie-k használatának mellőzése . Ahogy azt korábban írtuk, weboldalainkon és az online szolgáltatások felületein használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. Ennek ellenére Önnek lehetősége van a böngészőjében megtiltania a sütik tárolását.  A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Vállalkozásunk saját fejlesztésű – jellemzően online – szoftvereit szolgáltatásként értékesíti, ügyfeleink ezeket a szoftvereket havidíjas (vagy nagyobb egységekben történő) elszámolásban használja. Ezen szoftvereket a jogszabályoknak való megfelelés mellett az ügyfelek által jelzett szolgáltatási igényeknek megfelelően alakítottuk ki, így a bennük tárolt adatok az adott felhasználási szegmensben szükségesnek ítélt – az ügyfelek által igényelt – adatok. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja az ügyfelek által használt online szoftvermegoldások eredeti célnak történő megfelelése.  Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk, melynek célja az ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsolattartás, a szerződéses jogviszony és a jogszabályoknak megfelelő elszámolás teljesíthetősége. 

7. Az adatkezelés jogi alapja

A tájékoztató – és annak alapjául szolgáló Adatvédelmi hatásvizsgálat illetve Adatvédelmi szabályzat – kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe . Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) => továbbiakban GDPR  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról => továbbiakban Infotv.  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről => továbbiakban Ptk. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. => továbbiakbabn Ektv. 2000. évi C. törvény – a számvitelről. => továbbiakban Számv. tv. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről => továbbiakban Eker. tv. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. => továbbiakban Grt. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében) 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (HolATaxi rendszerhez kapcsolódóan) 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (HolATaxi rendszerhez kapcsolódóan) valamint a fővárosi taxisrendelet, azaz a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról) az ügyfelekkel történt – szerződésben rögzített – megállapodás a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan – írásban vagy az online felületeken egyértelműen kinyilvánított – megadott engedély 

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama 

Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ.  Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére. Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy az értékesítési vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent. A szolgáltatásként nyújtott szoftverek tekintetében az adatkezeléssel kapcsolatban adatfeldolgozási időtartamot nem határozunk meg. Ezen rendszereknél szerződött ügyfeleink részére biztosított szoftverinterfészeken történik az adatok lekérdezése, rögzítése, módosítása (egyszóval kezelése), az adatok felett a szerződött ügyfél diszponál, így az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységeket (melyekbe beletartozik az érintettől az adatkezelés engedélyezésére történő nyilatkozat bekérése is) saját szabályozása, illetve az ő tevékeységére vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Adatfeldolgozóként alapvetően a jogszabályoknak megfelelő minimális adatmegőrzési időtartamot biztosítjuk, az ügyfél kérésére, illetve a vele történt megállapodás alapján ezt az időtartamot növelni tudjuk 

9. A kezelt személyes adatok köre

Vállalkozásunk saját fejlesztésű – jellemzően online – szoftvereit szolgáltatásként értékesíti, ügyfeleink ezeket a szoftvereket havidíjas (vagy nagyobb egységekben történő) elszámolásban használja. Ezen szoftvereket a jogszabályoknak való megfelelés mellett az ügyfelek által jelzett szolgáltatási igéneyeknek megfelelően alakítottuk ki, így a bennük tárolt adatok köre az adott felhasználási szegmensben szükségesnek ítélt – az ügyfelek által igényelt – adatkör.  Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk. Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges adatokat tároljuk melyek a következők:

Név, szükség esetén lakcím, vállakozások esetében székhely illetve levelezési cím, telefonszám, e-mail cím , egyéb – az ügyfél által megadott – kommunikációs csatorna, vállakozások esetében adószám. A kezelt adatok közül kizárólag azt tároljuk, melyet a természetes személlyek kapcsolatos jogviszony megkövetel, adóazonosítót és bankszámlaszámot kizárólag szerződéses kapcsolat esetén a szerződés fenntartásához és elszámolásához (pl.: számlázás) használjuk fel, ahol az adatkezelés jogalapja maga a megkötött szolgáltatási szerződés. A szolgáltatásként nyújtott szoftverek tekintetében a szoftverfelületeken keresztül történő adatkezelési lehetőséget, illetve annak technikai, terméktámogatási feltételét biztosítjuk. Az adatokat ezen szoftverfelületeken tudják ügyfeleink biztosítani.  Az általuk rögzíthető, természetes személyek adatainak tárolására alkalmas módon az alábbi rendszerekben biztosítjuk a lehetőséget 

10. Adatbiztonság

A Stivinf Bt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében. Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van. 

11. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A Stivinf Bt. az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot .

Tájékoztatás
A Stivinf Bt. biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást. 


Adatok helyesbítése és/vagy törlése Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A Stivinf Bt. a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. A személyes adatokat töröljük, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, az adatkezelés célja megszűnt adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 


Bíróság, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében,állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából.
Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet.

Tiltakozás

A Stivinf Bt. biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik; 
Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került


Amennyiben a Stivinf Bt. adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatbatovábbi kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:
Megnevezés : Stivinf Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely : 1144 Budapest, Kerepesi út 94. X/39.
Adatvédelmi felelős: Végh István László
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: info@holazauto.eu / +3620-5798144